Zpracování osobních údajů

Ujednání o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Jiří Stach Palackého 83 541 01 Trutnov

IČO:49291505

Zapsán u : Městský úřad Trutnov, odbor Obecní živnostenský úřad Č.j. Ž/162/13/Ri/13286/1

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Podnikatel a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:

1) Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 2)Marketingové využití údajů

Podnikatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Zákazník □ souhlasí □ nesouhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

Zpracování osobních údajů

-Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce 

-Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. 

-Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

-Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání tří roků. 

-Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

Zpracovatelé údajů

Pro zpracování vymezené ve shora uvedeném 1) podnikatel využívá služeb dalších subjektů, zpracovatele, kterým je

doprava zásilek, Česká pošta s.p.

webhostingové služby, savana.cz s.r.o. 

dodavatel SW licence, Bc.Martin Březovský

Příjemci údajů

Podnikatel osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

Práva zákazníka

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.

Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatel je povinen zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.

Zákazník, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

V každém případě, když se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory COOKIES

Co to jsou soubory cookies? Cookies“ jsou soubory ukládané do počítače nebo na jiné koncové elektronické zařízení, každého návštěvníka webu, jež slouží k ukládání informací o prohlížení našich internetových stránek.

Internetové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení internetových stránek. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem počítači, dokud je nesmažete.

Některé cookies umožňují správné fungování internetových stránek nebo pro usnadnění prohlížení při dalších návštěvách těchto stránek.

Používání souborů cookies můžete odmítnout patřičnou volbou v nastavení v internetovém prohlížeči. Zde také naleznete postup, jak soubory cookies odmítnout, jak přijímání souborů cookies zakázat.

Toto ujednání je platné od 25.5.2018

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace