Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatel internetového obchodu: https://www.perove-bundy-spacaky.cz

Jiři Stach

se sídlem Palackého 83 Trutnov 54101

identifikační číslo: 49291505

Zapsán u: Městský úřad Trutnov, odbor Obecní živnostenský úřad Č.j. Ž/162/13/Ri/13286/1

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Jiří Stach , se

sídlem Palackého 83 Trutnov 54101, identifikační číslo:49291505 , zapsané

u Městský úřad Trutnov, odbor Obecní živnostenský úřad Č.j.

Ž/162/13/Ri/13286/1 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s

ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní

smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou

fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na

webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.perove-bundy-spacaky.cz

(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky

(dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodni podmínky se nevztahuji na připady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit

zboží od prodavajiciho, je pravnickou osobou či osobou, jež jedna při objednávání zboží v

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolaní.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupni smlouvě.

Odchylná ujednaní v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodnich

podminek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českem jazyce. Kupni smlouvu lze uzavřít v

českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena prava a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové strance, může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dale jen „uživatelský účet“). Také může kupující provádět

objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodavajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodavajici může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 2.roky nevyužívá, či v připadě, kdy kupující poruší své

povinností z kupní smlouvy (včetně obchodnich podminek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwárového a softwárového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwárového a softwárového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanoveni § 1732 odst. 2 občanského zakoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a nákladů za navráceni zboži, jestliže toto zboži ze své podstaty

nemůže být navráceno obvyklou poštovni cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně

z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstavají v platnosti

po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není

omezena možnost prodavajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje take informace o nákladech spojených s balením

a dodaním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

uzemí České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednavkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručeni

objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodanim zboží (dále společně jen jako

objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i

s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího

uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická

adresa kupujícího“). Odesláním potvrzení obdržení objednávky nedochází

k přijetí nabídky kupní smlouvy a tato kupní smlouva ještě není uzavřena.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokladané náklady na dopravu) požadat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (napřiklad pisemně či telefonicky).

3.7. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím. Informaci o přijetí

závazné objednávky zašle prodavající kupujícímu na zadanou emailovou adresu, a to

zpravidla společně s informaci o expedici objednaného zboži, nejpozději však do pěti

pracovních dnů od odesláni objednávky. Přijetím závazné objednávky je kupní smlouva

uzavřena a kupující i prodavající jsou ji vázáni.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradi kupujicí sam, přičemž tyto náklady se neliší od základní

sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a připadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodavajícímu nasledujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Palackeho 83 Trutnov 541 01

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodavajícímu také náklady spojené

s balenim a dodánim zboži ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto neni

dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu

zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5. dnů od uzavření

kupní smlouvy.

4.5. V připadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V připadě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání přislušné částky na účet

prodavajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odeslaním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se

nepoužije.

4.7. Připadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodavajícím kupujícímu nelze vzajemně

kombinovat.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb a za podmínek stanovených v tomto zakoně je prodávající

povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u

správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanoveni § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího

nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboži, které podléhá rychlé zkáze,

jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možne vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původni obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný připad, kdy nelze

od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnacti (14) dnů od

převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží

nebo dodání několika části, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené

v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový

formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přilohu obchodních podmínek. Odstoupení

od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či

na adresu elektronické pošty prodávajícího info@perove-bundy-spacaky.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboži musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti

(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od

kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácenim zboží prodávajícímu, a to i v

tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dopravu do

čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejnym způsobem,

jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případe zvolení dražší varianty dopravy

než nejlevnější, bude vrácena cena za nejlevnější dopravu. Náklady na vrácení zboží

nese kupující.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vráceni zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupujíci zboži vrátí

nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujíciho na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv

od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém

případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,

a to stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodavajícímu vrátit i poskytnutý darek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V připadě, že je způsob dopravy smluven na základě zvlaštniho požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a připadné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupni smlouvy povinen dodat zboži na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Ceník dopravy a platby.

Doprava po ČR platba předem převodem platba dobírkou při převzetí
Česka Pošta – balik Do ruky DR 139,-kč s DPH   
Česka Pošta – balik na poštu NP   119,-kč s DPH   

Česka Pošta–balik do balíkovny NB 

55,-kč s DPH   

Zásilkovna

79,-kč s DPH  
     

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí přislušnými

obecně závaznými právními předpisy (zejmena ustanovenimi § 1914 až 1925, § 2099 až

2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zakonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovidá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které mohl kupující očekávat s ohledem

na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodavající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboži v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanoveni uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsiců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již

při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u

spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v

sídle nebo místě podnikání.

7.6. Dalši práva a povinnosti stran související s odpovědnosti prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 pism. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu

kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešeni spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je přislušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpanská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešeni sporů on-line nacházející se

na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešeni sporů

mezi prodávajícím a kupujícím z kupni smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česka republika, se sídlem Štěpanská 567/15, 120 00

Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o

řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařizení (ES) č. 2006/2004 a směrnice

2009/22/ES (nařízeni o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařizeni Evropského

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů) (dale jen „nařízení GDPR“) související se

zpracovánim osobních údajů kupujícího pro učely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání

o této smlouvě a pro učely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní

prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupujíci souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožim, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační

povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním

osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající

prostřednictvim zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládánim tzv. cookies na jeho počitač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodni (zahranični) prvek, pak strany sjednávaji, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby právajinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy(Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neučinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neůčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajicím v elektronické podobě a neni přistupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoři vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodavajícího: adresa pro doručování Palackého 83 Trutnov 54101 ,

adresa elektronické pošty info@perove-bundy-spacaky.cz ,

telefon 799 505 375 .

 

V Trutnově dne 25.5.2018

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace